ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಡ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು 1 - 31 8123612213 Bakkappa
2 ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 1 - 31 9886103366
3 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು -- -- --
4 ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ಪಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು 1 - 31 9481300220
5 ಶ್ರೀ ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕ 1 - 31 9945097623
6 ಶ್ರೀ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಎಸ್.ತಳವಡಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ 1 - 31 9880072695
7 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರತಾಪ ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ್ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ 1 - 31 9611466975
8 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಬಾಯಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 1 - 31 9845531093
9 ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟಿಲ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 1 - 16 7259678465
10 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ ಸಿ. ಪಡೆಕನೋರ್ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 17 - 31 9448336136
11 ಖಾಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು -- -- --
12 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಿಮುದ್ದೀನ್ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 1 - 24 7411741576
13 ಖಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - - -
14 ಖಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - - -
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಿ.ಚಂಡ್ರಕಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 8050193977
16 ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ್ ಯುಸೂಫ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ (ಸುರಪುರ ನಗರಸಭೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವರು) - 9739129771
17 ಖಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ - - -
18 ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಉಪ್ಪಾರ ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ 1 - 31 9972378757
19 ಖಾಲಿ ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ - - -
20 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ವಿಭೂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ 1 - 24 8088396076
21 ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ 25 - 31 8123694856
22 ಖಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು - - -
23 ಖಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು - - -
24 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
25 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
26 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
27 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
28 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
29 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
30 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
31 ಖಾಲಿ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ - - -
32 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 25 - 31 9164546454
33 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 1 - 24 8867395092
34 ಕು. ಶರಣಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 25 - 31 8123242566
35 ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-1 1 - 31 8762178772
36 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಲಿತಾ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 8197844763
37 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 9901622204

38

ಶ್ರೀ ರವಿ ಕೆ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 9945076720

39

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 9960673471
40 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 9663203258
41 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 9611466975
42 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 - 31 7483505655 SDA
43 ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಿ. ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ 1 - 31 ಅಲಭ್ಯ ಅಲಭ್ಯ
44 ಖಾಲಿ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ - - -
45 ಖಾಲಿ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ - - -
46 ಖಾಲಿ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ - - -
47 ಖಾಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ - - -
48 ಖಾಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ - - -
49 ಖಾಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ - - -
50 ಖಾಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ - - -
51 ಖಾಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ - - -
52 ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-2 1 - 31 8861602754
53 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
54 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
55 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
56 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
57 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
58 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
59 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
60 ಖಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಪರೇಟರ್ - - -
61 ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ - - -
62 ಖಾಲಿ ಪ್ಲಂಬರ್ - - -
63 ಖಾಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕ - - -
64 ಖಾಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕ - - -
65 ಖಾಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕ - - -
66 ಖಾಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕ - - -
67 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಗಾರ್ಡನರ್ 1 - 31 ಅಲಭ್ಯ -
68 ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಚಾಂದ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಾಲಮೆನ್ 25 - 31 9448594865
69 ಖಾಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಾಲಮೆನ್ - - -

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.