ಹೆಸರು ಸಂದೇಶ
ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಹೆಸರು,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ

ಪ್ರಿಯ ನಾಗರೀಕರೆ,

 

ಮೂಲ :  ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.