ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಹೆಸರು

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ
ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ

ಬಸಪ್ಪ ಎಸ್ ತಳವಡಿ

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ

9880072695

itstaff_ulb_yadagir@ yahoo.com

08473-252312