ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1        
2        
3        
4        
5        

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.