ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 05-02-2016 ವ್ಯಾಪಾರ ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ 937ಕೆ.ಬಿ.
2      
3      
4      
5      
6      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.