ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 22-05-2020 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು 31.07.2020 ರವರೆಗೆ 421 ಕೆ.ಬಿ.
2 07.04.2020 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು 31.05.2020 ರವರೆಗೆ 718 ಕೆ.ಬಿ.
3      
4      
5      
6      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.