ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 10-10-2017 ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 690ಕೆ.ಬಿ.
2      
3      
4      
5      

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.