ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 18-10-2019 ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  710ಕೆ.ಬಿ.
2      
3      
4      
5      
6      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.