ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2018-19 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು 1.4MB
2 2017-18 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು 1.4MB
3 2016-17 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು 1.5MB