ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಯಾದಗಿರಿ 08473-252312

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.