ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 01-04-2020 ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿ. 233.2KB
2 01-04-2020 ಅಭಿಯಂತರರ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿ.  271.8KB
3 01-04-2020 ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿ.  410.7KB
4 01-04-2020 ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿ.  286.2KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.