ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 01-04-2020 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.0KB
2 01-04-2020 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.0KB
       

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.